مقاله کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دارای استومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱۰ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دارای استومی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله استومی
مقاله استومیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصح لادن
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استومی و بیماری های زمینه ای مرتبط با آن، می توانند کیفیت زندگی بیمار را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. پژوهش حاضر به منظور بررسی کیفیت زندگی بیماران دارای استومی و شناخت مشکلات پیش روی این بیماران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی،
۸۴ بیمار دارای استومی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن استومی ایران از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دارای استومی گرداوری و به کمک نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی برای هر یک از ابعاد جسمی
۷±۱٫۵، روانی ۶٫۵±۲٫۱ اجتماعی ۶±۲ و معنوی ۶٫۶±۲ همچنین کیفیت زندگی کل ۶٫۶±۱٫۶ تعیین شد. بر اساس پاسخ های بیماران؛ به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد جسمی به گویه های یبوست (۹٫۱±۲٫۱) وضعیت کلی سلامت جسمی (۵٫۹±۳٫۲)، در بعد روانی به گویه های توانایی به خاطر آوردن وقایع (۸٫۴±۲٫۴) و دشواری تطابق با استومی (۳٫۲±۲٫۸) در بعد اجتماعی به گویه های داشتن خلوت کافی در منزل برای مراقبت از استوما (۹٫۳±۱٫۸) و استرس زا بودن بیماری برای خانواده(۱٫۱±۱٫۹) و در بعد معنوی به گویه های داشتن انگیزه برای زنده ماندن (۸٫۲±۲٫۷) و برآورده شدن نیازهای روحی با انجام فعالیت های مذهبی گروهی(۴٫۸±۴٫۳) اختصاص یافت. کیفیت زندگی کل با سن، وضعیت اقتصادی، وضعیت استومی (دایمی یا موقتی بودن) و مدت داشتن استومی مرتبط بود (P<0.05) ولی با جنس، وضعیت تاهل، نوع و دلیل استومی ارتباط نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: پرستاران می توانند با بهره گیری از این یافته ها، چالش ها و عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دارای استومی را بهتر بشناسند و در نتیجه برنامه های مراقبتی، آموزشی مناسب تری را برای این بیماران و خانواده های آن ها طراحی و اجرا نمایند.