مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیالیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیالیزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله دیالیز
مقاله نارسایی
مقاله بیماری کلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی زاده شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی پور صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه کیفیت زندگی در بیماری های مزمن از جمله بیماری نارسایی کلیه به عنوان یک معیار مورد توجه در جهان پزشکی مطرح است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران با نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی ۵۲ بیمار تحت همودیالیز در بیمارستان شهید مطهری جهرم به روش سرشماری در سال ۱۳۸۹ انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات پرسش نامه SF-36 به روش مصاحبه جمع-آوری و با کمک نرم افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تی) تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه
۵۶٫۴۸±۱۵٫۳۸ بود. ۴۶٫۲ درصد آنان زن و بقیه مرد بودند. میانگین نمره کل کیفیت زندگی ۵۰٫۳۸±۱۵٫۸۰، با کم ترین امتیاز (۳۷٫۹۴±۲۷٫۹۰) مربوط به بعد عملکرد جسمی و بیش ترین امتیاز (۶۱٫۵۱±۱۹٫۵۲) مربوط به بعد سلامت روانی بود. بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی و جنسیت، گروه سنی و وضعیت تاهل تفاوت معناداری مشاهده شد (p=0.001، p=0.012، p=0.026). بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، بیماری های زمینه ای، تعداد فرزندان و طول مدت دیالیز تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد بیماری مزمن کلیوی و انجام همودیالیز باعث ایجاد تغییرات زیادی در ابعاد زندگی بیمار می شود. با شناخت عوامل تاثیرگذار روی کیفیت زندگی در این بیماران، اعضای خانواده و تیم درمانی می توانند در راستای ارائه برنامه های مراقبتی و حمایتی از این اطلاعات استفاده کرده و بیماران را در سازگاری با بیماری و بهبود کیفیت زندگی یاری نمایند.