مقاله کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرج
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله قبل از یائسگی
مقاله یائسگی
مقاله بعد از یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی هنجنی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شوقی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج بودکه در این مطالعه توصیفی مقطعی ۲۷۶ زن چهل تا شصت ساله مورد مطالعه قرارگرفتند. نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای انجام شدو ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد کیفیت زندگی درزنان یائسه بود که با روش مصاحبه تکمیل و اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده ۷۲٫۳% زنان در مرحله قبل از یائسگی و ۴۹٫۳% زنان در حوالی یائسگی کیفیت زندگی مناسبی داشتند ۸۷٫۱% زنان در گروه یائسه کمتر از پنج سال و ۷۹٫۲% در گروه یائسه بیشتر مساوی پنج سال زندگی با کیفیت متوسطی داشتند. بر اساس آزمون کای دو بین کیفیت زندگی با مراحل مختلف یائسگی ارتباط معناداری وجود دارد (P=0.001). شدت علائم یائسگی ۷۳٫۸% زنان قبل از یائسگی در حدی بود که مشکلی برای آن ها ایجاد نکرده بود، اما در افراد یائسه ۶۹٫۴% شدت علائم یائسگی افزایش یافته و باعث اختلال در زندگی روزمره و کیفیت نامناسب زندگی آن ها شده بود (P=0.001). هم چنین بین مدت یائسگی و کیفیت زندگی ارتباط معنا داری وجود ندارد (P=0.441). طبق نتایج این مطالعه، کیفیت زندگی در مراحل مختلف یائسگی تغییر می کند ولی بعد از یائسگی زمان آن تاثیری بر کیفیت زندگی ندارد. بر همین اساس، آموزش در مورد بهداشت میانسالی در دو بعد آموزش همگانی و آموزش عالی ضرورت می یابد تا با افزایش آگاهی نگرش ها تغییر کند و سلامت در مراحل مختلف یائسگی ارتقا یابد.