مقاله کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت حسابرسی
مقاله کیفیت اقلام تعهدی
مقاله کیفیت سود
مقاله هزینه حقوق صاحبان سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عدیلی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمیان سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکت های با کیفیت حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قوی تری بین کیفیت اقلام تعهدی (بدیلی برای کیفیت سود) و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد؟ تعداد ۱۰۳ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل برای آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام، رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. همچنین در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکت های با کیفیت حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قوی تری بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد.