مقاله کیفیت بازنمایی های واجی در کودکان هنجار فارسی زبان ۵۴ تا ۷۷ ماه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: کیفیت بازنمایی های واجی در کودکان هنجار فارسی زبان ۵۴ تا ۷۷ ماه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمایی واجی
مقاله کیفیت بازنمایی واجی
مقاله سازماندهی دوباره واژگانی
مقاله کودکان
مقاله زبان فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلمحمدی گلنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ظریفیان طلیعه
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهباز عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی طاهره سیما
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلریان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سخایی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیوه ذخیره سازی و سازماندهی کلمات از نظر واجی در دوران رشد تغییر می کند. از این رو، بیشتر پژوهشگران در رابطه با این مساله که توانایی های بازنمایی واجی در طی زمان تکامل می یابند، اتفاق نظر دارند. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت بازنمایی های واجی در دختران و پسران بهنجار فارسی زبان انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش مقطعی توصیفی ـ تحلیلی، کیفیت بازنمایی های واجی 240 کودک هنجار 54 تا 77 ماه بررسی شد. نمونه های مورد مطالعه به شیوه تصادفی ساده از مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی شهر اراک انتخاب شدند. آزمون کیفیت بازنمایی واجی با استفاده از ابزار محقق ساخته انجام شد.
یافته ها: بین امتیاز آزمون کیفیت بازنمایی واجی در گروه های سنی مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت (p<0.01)، به طوری که آزمودنی های ۵۴ تا ۵۹ ماهه و ۷۲ تا ۷۷ ماهه به ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز را داشتند. تفاوت میانگین امتیاز آزمون در گروه ۵۴ تا ۵۹ ماهه با گروه ۶۶ تا ۷۱ ماهه و گروه ۶۶ تا ۷۱ ماهه با گروه ۷۲ تا ۷۷ ماهه تفاوت معنی دار نداشت و در بقیه گروه ها تفاوت امتیاز آزمون معنی دار بود (p<0.001). در همه گروه های هجایی (کلمات دو، سه و چهار هجایی) کودکان بزرگ تر عملکرد بهتری داشتند. میانگین امتیاز آزمون کیفیت بازنمایی واجی دو گروه پسر و دختر در هیچ یک از گروه های سنی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد با افزایش سن عملکرد آزمونی ها در آزمون کیفیت بازنمایی واجی بهتر می شود و جنس روی کیفیت بازنمایی های واجی تاثیری ندارد.