سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرام علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه میکروبیو
مجتبی صلوتی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زنجان،
ساناز مهمازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زن
علی اصغر صفری – دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده شیمی دانشگاه علوم پایه و تحصیلات تک

چکیده:

سودوموناس آئروژینوزا از عوامل مهم عفونتهای بیمارستانی و مقاومت چند دارویی به شمار میآید. آنتی‌بیوتیک‌‌های سنتتیک در دهههای گذشته هرچند توانستهاند نقش مهمی را در درمان بیماریهای عفونی ایفا نمایند، اما مشکلاتی که در رابطه با بروز مقاومتهای میکروبی به آنتی بیوتیکها به وجودآمده است، باعث گردیده تا استفاده از نانو داروها به عنوان یک راه درمانی نوین در درمان بیماریها مورد توجه واقع شود. هدف از این مطالعه، کونژوگه کردن نانو ذرات نقره با آزلوسیلین جهت کشتن سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به این آنتی بیوتیک در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد. برای کونژوگه کردن نانو ذرات نقره با آزلوسیلین، ابتدا برای آزلوسیلین گروه عاملی تیول (SH) ایجاد شد، سپس آزلوسیلین با نانو ذرات نقره روکش دار شده با گلوتاتیون کونژوگه شد. اثر کشندگی کونژوگه کردن نانو ذرات نقره با آزلوسیلین علیه سودوموناس آئروژینوزا با روش انتشار چاهکی در محیط مولر هینتون آگار بررسی شد. حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC)و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC)کونژوگه نانو ذرات نقره با آزلوسیلین با روش ماکرودیلوشن در محیط مولر هینتون براث تعیین گردید. نتایج در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که کونژوگه آزلوسیلین با نانو ذره نقره روکش دار شده با گلوتاتیون اثر کشندگی بهتری نسبت به آزلوسیلین و نانو ذرات نقره به تنهایی دارند.