سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس بیابانی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل میکروبیولوژی مدرن بهبود تولیدگیاهان زراعی غیرلگومینوز با استفاده از میکروارگانیزم های تثبیت کنندهنیتروژن می باشدکودهای بیولوژیک درحقیقت باکتریهایی هستند که توانایی همیاری و هم زیستی با ریشهگیاهان زراعی داشته و کود ازته را برای گیاهان تامین می کنند یا زمینه جذب بعضی کودها مانند پتاسیم فسفر و غیره را برای جذب مساعد می کنند این نوع کودها بدلیل عدم آلودگی محیط زیست آبهای زیرزمینی خاک ها و افزایش تولید همچنین به دلیل افزایش مقاومت گیاه در مقابل برخی از بیماریهای خاکزی و افزایش کارایی سایر کودهای شیمیایی اهمیت زیادی دارند برای تولید آنها باید باکتریهای مورد نظر از خاک استخراج و طی پروسه ای میزان تثبیت ازت و توانایی میزان نفوذ آنها در داخل ریشه گیاه مطالعه و طی چندین مطالعه تحت شرایط مدلینگ بهترین ها انتخاب و شناسایی گردد و سپس در تحت شرایط گلخانه و در شرایط مزرعه مطالعه شده و کارایی آنها بررسی شود. در نهایت باکتری مورد نظر برای تولید بیولوژیکی انتخاب وثبت می گردد که بعد از آن نیاز به سرمایه گذاری پشتیبانی دولت ایجاد کمپانی های تولید بازاریابی و تحقیقات بیشتر است.