سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید لک –

چکیده:

دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نهادی آموزشی و پژوهشی ، یکی از مهم ترین و موثرترین بازیگرانی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد . آموزش عالی با پیش زمینه های به قدمت بیش از هشت سده بهعنوان نهادهای کلیدی مورد توجه ملت ها و دولت ها است .دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس رویکرد سیستمی در دستیابی به اهداف توسعه در ابعاد مختلف وظیفه تولید ، انتقال و انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارد.در این میان یکی از نقش های مهم دانشگاه آزاد اسلامی تاثیر آن بر توسعه اقتصاد شهری و اشتغال می باشد .طبق نظریه سرمایه انسانی تحصیلات بیشتر و هر نوع مهارت و آموزشی که فرد می بیند در وی ظرفیت و قابلیتی ایجاد می کند که می تواند جریان درآمد بیشتری را درآینده بوجود آورد . این دانشگاه از یک سو تامین کننده نیروی انسانی متخصص در سطحعالی است و از سوی دیگر با در اختیار داشتن بسیاری از توانمندیهای علمی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی که در آن متمرکز شده است توانسته خدمات ارزنده ای را ارائه نماید .بنابر این دانشگاه به عنوان مجموعه ای آکادمیک که به طور مستمر پردازش علمی و پژوهشی در آن صورت میگیرد ، می تواند تقویت کننده نهاد صنعت باشد و از این طریق است که صنعت و به دنبال آن اقتصاد شهری می تواند توسعه پیداکرده و به دنبال آن نیز منجر به افزایش اشتغال شود .در این بخش یادآوری این نکته نیز ضروری است که دانشگاه آزاد اسلامی به منظور یادگیری تکنولوژی و تولید تکنولوژی می تواند بسیار کارآمد عمل نماید .بدین ترتیب در این مقاله به منظور ارائه دست آوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه اقتصاد شهری و اشتغال به بخش های به شرح ذیل پرداخته شده است : تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی و اقتصادشهری ، تعامل دولت ، دانشگاه آزاد اسلامی و صنعت اشتغال ) ، پارکهای علم وفناوریو دانشگاه آزاد اسلامی ، نسل سوم دانشگاه ها و دانشگاه آزاد اسلامی