سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسنیه پناه – گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران
علیرضا صبوری – گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه تهران
مهدی جلائیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا عسکریان زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

کنه های شکارگر خانواده فیتوزئیده از مهمترین دشمنان کنه های تارتن می باشند. این کنه های شکارگر علاوه بر کنه های گیاهی از حشرات ریز مانند سفید بالک ها، تریپس ها و شپشک ها تغذیه می کنند. به منظور بررسی فون کنه های فیتوزئیده در منطقه مشهد نمونه برداری های مختلفی طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹ از خاک، اندام های هوایی درختان میوه به عمل آمد . نمونه ها پس از جداسازی، توسط لاکتو فنل شفاف سازی شده و از آن ها اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. در این بررسی هفت گونه از پنج جنس شناسایی شدند که در بین آنها گونهPhytoseius corniger بیشترین فراوانی و پراکنش برخوردار بود، و به عنوان کنه فعال شکارگر روی کنه های گیاه خوار معرفی می شود. ۱) Phytoseius corniger (Wainstein), 2) Euseius amissibilis (Meshkov), 3) Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani (Wainstein & Arutunjan), 4) Typhlodromus (Anthoseius) neyshabouris (Denmark & Daneshvar), 5) Neoseiulus marginatus (Wainstein), 6) N. barkeri (Hughes), 7) Proprioseiopsis messor (Wainstein).