مقاله کنش گفتاری درخواست: مقایسه فارسی زبانان و فارسی آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۸۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: کنش گفتاری درخواست: مقایسه فارسی زبانان و فارسی آموزان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانش منظورشناختی
مقاله درخواست
مقاله درخواست مستقیم
مقاله درخواست غیرمستقیم
مقاله تعدیل حاشیه ای (درونی/بیرونی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی تهرانی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: تاجعلی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به مقایسه میزان و نوع راهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، و تعدیل های حاشیه ای به کار رفته توسط فارسی زبانان و فارسی آموزان در کنش گفتاری درخواست، در بافت های مختلف (با در نظر گرفتن میزان رسمیت، میزان آشنایی با مخاطب، و اهمیت موضوع درخواست) می پردازد. داده های این پژوهش، از طریق آزمون تکمیل گفتمان و مشاهده مستقیم گردآوری شده است. ۸۰ فارسی زبان و ۸۰ فارسی آموز ۲۰ تا ۳۰ ساله در دو سطح زبانی در این آزمون شرکت کردند. نتایج نشان دادند که رابطه معناداری بین میزان رسمیت و اهمیت موضوع درخواست، و میزان استفاده از تعدیل های حاشیه ای در درخواست های زبان آموزان وجود ندارد. البته زبان آموزان، بسته به میزان آشنایی با مخاطب، از تعدیل های حاشیه ای استفاده می کنند. این در حالی است که فارسی زبانان، بسته به هر سه متغیر، عملکرد متفاوتی دارند و این نشان دهنده آن است که فارسی آموزان از راهبردهای متناسب با موقعیت های مختلف آگاهی ندارند. از یافته های این پژوهش در زمینه آموزش زبان فارسی به این صورت می توان بهره برد که مواد درسی و نیز فعالیت های کلاسی باید به نحوی باشند که فارسی آموزان را برای موقعیت های گوناگون آماده کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از راهبردهای مناسب بهره گیری نمایند.