سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل بنی سعید – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

دراین مقاله روش کنترل پیش بین مبتنی بر مدل فازی عصبی به سیستم CSTR اعمال شده است روش کنترلی مذکور به یک مدل پیش بین نیاز دارد تا خروجی سیستم را برای یکافق مشخص آینده پیش بینی کند با استفاده از توانایی های سیستمهای فازی درتقریب زنی رفتار سیستمهای پیچیده و قابلیت های یادگیری شبکه های عصبی ترکیبی از دو سیستم به نام مدل فازی – عصبی طراحی شده و با استفاده از داده های ورودی خروجی سیستم در نقاط کار مختلف اموزش داده شده است این مدل با توجه به تعداد معدودی از آخرین مقادیر ورودی – خروجی اندازه گیری شده تا لحظه حاضر می تواند خروجیهای آینده CSTR و در نتیجه مقادیر آینده خطای خروجی را پیش بینی کند. درمرحله کنترل پیش بین یک تابع هزینه براساس خطای خروجی پیش بینی شده دامنه ورودی های کنترل و غیره در نظر گرفته شده و ورودیهای کنترلی طولی تعیین میشوند که این تابع هزینه مینیمممی شود شبیه سازی ها نشان میدهندکه عملکرد روش مدلسازی ارایه شده در یادگیری دینامیک CSTR موفقیت آمیز بوده و روش کنترل پیش بین نیز بخوبی توانسته است سیگنال مرجع را ردیابی کرده و اثر اغتشاشهای مختلف را حذف کند.