سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
محمد قبایی سوق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط

چکیده:

تابش خورشیدی Rs یکی ازمهمترین پارامترهای ورودی در مدلهای هیدرولوژیکی و گیاهی می باشد ولی در بسیاری از ایستگاهها اندازه گیری مستقیم این پارامتر به طور محدود انجام می شود دراین تحقیق از ۸ معادله ی تجربی مبتنی بر پارامترهای ساعات آفتابی دمایی و رطوبت نسبی جهت تخمین تابش خورشیدی در ایستگاه سینوپتیک تبریز طی سالهای ۱۹۹۲ الی ۱۹۹۹ استفاده شد ابتدا با کنترل کیفی داده های تابش خورشیدی داده های صحیح در طی سه مرحله آزمون استخراج گردید سپس با تقسیم داده های صحیح به دو دسته ی اموزش ۰/۷۵ درصد و آزمون ۰/۲۵ درصد به واسنجی معادلات تجربی با استفاده از داده های آموزش و ارزیابی با استفاده از داده های آزمون پرداخته شد. نتایج ارزیابی معادلات تجربی و اسنجی شده در دوره آزمون با معیارهای مختلف آماری نشان داد که معادلات مبتنی بر ساعات آفتابی با دقت نسبتا بالاتری مقادیر Rs روزانه را نسبت به معادلات مبتنی بر پارامترهای دمایی تخمین می زنند.