سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد علی محمدنژاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
کوروش بهزادیان – استادیار پژوهشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد علی محمدنژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی محیط زیست

چکیده:

در مقایسه با روش متعارف گندزدایی که گندزدا فقط در منابع آبی تزریق می شد استفاده از ایستگاههای تزریق کلر تقریبا مشکلات مقدار بالای کلر باقیمانده را نزدیک منابع ا بی و فقدان کلر باقیمانده در نقاط دوردست شبکه را برطرف می کند به هر جهت کنترل تشکیل تری هالومتان ها THMs به عنوان محصولات جانبی حاصل از گندزدایی در داخل شبکه توزیع به عنوان یک مشکل باقی می ماند این مقاله یک دیدگاه دو مرحله ای چندهدفه را برای ایستگاههای تزریق کلر مورد بررسی قرار میگیرد که هم کلر باقیمانده و هم تشکیل THM بطور همزمان درشبکه توزیع بهینه می شوند در اولین مرحله سیستم گندزدایی تزریقی به عنوان یک مسئله بهینه سازی چند هدفه فرمول بندی می شود که در نتیجه مکان این ایستگاهها و میزان تزریق در آنها به عنوان متغیرهای تصمیم مسئله بهینه سازی تعیین شد. اهداف مسئله بهینه سا زی مطرح شده بصورت حداقل نمودن مقدار کل گندزدای مصرفی و حداکثر نمودن درصدحجمی آب اشامیدنی با مقدار کلر باقیمانده در دامنه استاندارد برای تعریف مختلف ایستگاههای تزریق در شبکه ارائه شدند.