سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمصطفی نوربخش – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا زمانی –
مهرداد اکبری – کارشناس ارشد

چکیده:

بویههای موج نگار نقش مؤثری در جمعآوری اطلاعات پایهای در محیط دریا دارند. اطلاعات این بویهها در زمینههای گوناگونی نظیر مدلسازی امواج، طراحی سازههای دریایی، تحلیلهای آماری، و ارزیابی دادههای ماهوارهای استفاده میشوند. شرایط سخت کارکرد بویههای موج نگار درمحیط دریا و احتمال وقوع خطا از یک طرف، و لزوم برخورداری از دادههای مطمئن از طرف دیگر، لزوم کنترل کیفی دادههای ثبت شده راضروری میسازد. بنابراین پیاده سازی و اجرای الگوریتمهای کنترل کیفی برای بررسی صحت دادههای بویههای موجنگاری بسیار ضروری میباشد. این مقاله به معرفی الگوریتمهای کنترل کیفی دادههای موجنگاری و بیان نتایج اعمال این الگوریتمها روی دادههای عملی بویه موجنگار آستارا در آبهای عمیق دریای خزر اختصاص دارد.