مقاله کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های دزکالیبراتور RAMS-88 در مراکز پزشکی هسته ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های دزکالیبراتور RAMS-88 در مراکز پزشکی هسته ای ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکی هسته ای
مقاله کنترل کیفی
مقاله کالیبراتور دز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سردارپور علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی زینلی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، روش های کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های کالیبراتور دز RAMS-88 ساخته شده در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای بررسی شده است. این دستگاه ها میزان پرتوزایی رادیوداروها و رادیونوکلئید های گسیلنده پرتو گاما و بتا را می سنجد. آزمایش هایی جهت تبیین عملکرد صحیح این دستگاه ها با روش های استاندارد موجود صورت پذیرفته است. این آزمایش ها شامل تست دقت و صحت، خطی بودن پاسخ و حساسیت مکانی هستند. دقت و صحت و خطی بودن پاسخ با استفاده از روش استاندارد IAEA-Tecdoc-602 با دقت خوبی ارزیابی شده است. آزمایش حساسیت مکانی با تغییر ارتفاع چشمه در اتاقک قرارگیری چشمه انجام شده و مشخص شده است که در ارتفاع ۰ تا ۴ سانتی متری میزان خطای اندازه گیری تقریبا ۵% و ارتفاع ۵ تا ۱۰ سانتی متر میزان خطا حداکثر ۳۰% است.