سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خشایار کاویانی صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجند
محمد مهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمد حسین زرین کوب – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه اکتشافی چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) عمدتا زونی است از گسلهای امتدادلغز راستگرد معکوس و به صورت موازی-پلکانی، با موقعیت هندسی N60W/60NE، که درون یک پهنه برشی چپگرد با روند شرقی-غربی ناشی از انحراف به غرب سرشاخههای شمالی پایانه گسل نهبندان قرار دارد. وجود سیستم ترافشارش جزئی در این پهنه، منجر به چرخش پادساعتگرد بلوکهای آندزیتی و تشکیل ساختار قفسه کتابی، در اثر حرکت راستگرد گسلهای قطع کننده توده های آندزیتی با هندسه N60W/60NE مزبور میشود. در ادامه و در اثر تداوم چرخش بلوکها، در امتداد گسلها و خرد شدگیهای ناشی از آن، موجبات تشکیل فضای باز و عمیق مرتبط با هندسه گسلهای امتدادلغز فراهم گردیده (Sylvester,1988) و این فضاهای باز آلتراسیونهای وسیعی را به جهت وجود شرایط مناسب برای نفوذ محلولهای هیدروترمال کانهدار سبب می شوند. وجود گسلهای پلکانی فوقالذکر، پهنههای برشی مجزائی را با راستای NW-SE تشکیل داده (Kats,1986) جمله شکستگی های برش فرعی P و R صورت میگیرد