سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد عارف خانی – کارشناس ارشد مهندسی فضایی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
مهران مهدی آبادی – کارشناس ارشد مهندسی برق کنترل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین توکلی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه استفاده از گشتاور دهندههای مغناطیسی برای تولید گشتاورهای کنترلی در ماهوارهها گسترش فراوانی یافته است. از برهمکنش بین میدان مغناطیسی زمین و میدان مغناطیسی تولیدی توسط عملگرهای مغناطیسی نصب شده بر روی ماهواره، برای تحریک ماهواره و اعمال گشتاور لازم، جهت انجام مانور، استفاده میشود. به دلایل مختلفی به ماهوارهها چرخش داده میشود که وجه مشترک آنها، پایداری در برابر اغتشاشات میباشد؛ لذا الگوریتمی برای کنترل چرخش، در ماهوارههای پایداری چرخش نیاز است. از اهداف این مقاله، ارائه الگوریتم کنترل چرخش برای کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از مغناطیس فعال و پیادهسازی آن بر روی پلتفرم شبیهساز تعیین و کنترل وضعیت ماهواره میباشد و صحت سنجی این الگوریتم با مقایسه نتایج شبیهسازی و تست عملی بررسی میشود