سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اعظم رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
دوستمراد ظفری – دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا
حسن ساری خانی – استادیارگروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

امروزه کاربرد روش های غیر شیمیایی با استفاده از ترکیبات طبیعی راهبردی نو در کنترل ضایعات پس از برداشت میوه ها و سبزی های تازه محسوب می شود. دراین پژوهش توانایی قارچ کشی ماده پتاسیم تترا بورات در کنترل پوسیدگی خاکستری ناشی از Botrytis cinerea روی میوه انگور در شرایط درون شیشه ای بررسی گردید. ماده مزبور در ۷ غلظت صفر (شاهد) ، ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ و ۲/۵ و ۳ درصد وزنی به حجمی با دو ۷pH و ۹/۲ به محیط کشت قارچ اضافه شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت پتاسیم تترا بورات رشد قارچ کاهش یافت و اثر آن روی قارچ به pH ماده نیز بستگی داشت، به طوری که در غلظت ۱ درصد با pH=9/2 که اسیدیته معمول این ماده است به طور کامل از رشد قارچ ممانعت شد، اما این حالت در pH=7 در غلظت ۲ درصد نمایان گردید.