سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خالد سلطان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد حسین امید – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جمال عبدالهی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

رگاب Piping) پدیده ای است که دراثر نشت آب به سمت بالا درمحیط های خاکی رخ میدهد این پدیده دربسیاری از سازه هایآبی از قبیل سدهای خاکی کانالهای آبیاری و سامانه های زهکشی مشاهده می شود که موجب خسارت های زیاد و نیز تخریب سازه های موردن ظر می گردد دراین تحقیق ازمایشات متعددی روی نمونه های خاک های سیلتی متراکم شده و همچنین نمونه های تراکم یافته با درصدهای گوناگون الیاف مصنوعی دردستگاهی که بدین منظور طراحی و ساخته شدانجام گرفت دراین آزمایشات شیب هیدرولیکی بحرانی و مقاومت دربرابرنیروی نشت اندازهگیری و محاسبه شد نتایج نشان داد که نمونه های خاک مسلح شده با الیاف مصنوعی دارای مقاومت کافی دربرابر پدیده رگاب هستند.