سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد محمودعلوی – کارشناس ارشد کنترل و ابزاردقیق)

چکیده:

پارامترهای زیادی در کیفیت سیمان تولید شده در کارخانجات سیمان، مؤثر میباشد و دستیابی به یک کنترلر با عملکرد بالا برای آن بسیار مشکل میباشد. دلیل عمده این امر، متغیر با زمان بودن، پیچیدگی، غیرخطی بودن و تعداد زیاد معادلات حاکم میباشد. هماکنون در اکثر واحدهای تولید سیمان این امر به شکل دستی انجام میشود و ملاک اصلی عملکرد، تبحر و تشخیص انسانی میباشد. در این مقاله یک سیستم کنترل هوشمند گسترده برای کنترل کیفیت سیمان ارائه میشود. بدین جهت واحدهای مختلف خط تولید سیمان به عنوان جزایر مجزائی در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن هر یک از این جزایر به عنوان یک عامل هوشمند خودمختار ١ و نیز ایجاد هماهنگی ٢ و همکاری ٣ بین عاملها، سیستم کنترلی طراحی شده است که در آن براساس تجزیه و تحلیل خطای موجود در خصوص هر پارامتر و نیز بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از عاملهای هوشمند، تصمیم نهائی در مورد کنترل فرآیند اتخاذ شده و ورودیهای مرجع مشخص میگردند. بدین ترتیب ورودیهای مرجع ثابت و مشخص، حذف شده و یک بازه تعریف شدهای جهت تنظیم پارامترهای کیفی مشخص میشود که نهایتًا یک منحنی ورودی مرجع برای هر عامل خواهیم داشت. از اینرو هر یک از جزایر چهارگانه خط تولید سیمان (خشککن، سیستم تنظیم مواد، کوره، آسیاب) به عنوان یک عامل هوشمند مشتمل بر مدل سیستم، کنترلر داخلی و سوپروایزور هوشمند در نظر گرفته شدهاند. سیستم مورد نظر شبیهسازی شده و نتایج آن برای دو حالت هوشمند و دستی مقایسه شده است. بررسی این نتایج نشاندهنده عملکرد بسیار خوب سیستم کنترل جدید در خصوص رفتار پارامترهای مربوطه است