سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا لطفعلی خانی – سر ناظر عملیات حفاری و تزریق، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، طرح سد و نیرو
مصطفی محمودیان اصل – کارشناس حفاری و تزریق، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، طرح سد و نیروگاه کا

چکیده:

میزان انحراف در حفاری گمان هها و به حداقل رساندن مقدار آن همیشه موضوعی بوده که متخصصا ن این امر را به خود مشغول کرده است و این در حالی است که انحراف در گمان هها حتی به مقدار جزئی، اجتنا بناپذیر است. انداز هگیری میزان انحراف درگمان هها توسط دستگا ههای انحرا فسنج معمولاً پس از اتمام حفاری گمانه انجام م یشود و با اینکه مباحث زیادی حتی درخصوص صحت میزان انحراف انداز هگیری شده نیز به آن وارد است ول یاین انداز هگیری عامل جلوگیرنده از انحراف یک گمانه نیست و صرفاً یک اعلان است. مضافاً اینکه انحرا فسنجی تنها به کنترل زاویه و آزیموت یک گمانه م یپردازد و کنترلی بابت موقعیت حفاری گمانه (X,Y,Z ندارد. در اجرای پرده آ ببند سد کارون ۴، ب هصورت ابتکاری نقش هبرداری مجدد در دستور کار قرار گرفت. این عمل علاوه بر کنترل مجدد زاویه و آزیموت گمان هها، موقعیت آ نها را نیز کنترل کرده و در ضمن با صرف زمان اندک قبل از اتمام حفاری هر یک از گمان هها ( در بدو حفاری) ، کنترل میزان انحراف و موقعیت آ نها انجام م یشود.در این حالت در صورت متفاوت بودن مشخصات اجرا با طرح، از ادامه حفاری گمانه جلوگیری م یشود.