سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه قاسم خواه – دانشجوی کارشناسیارشد تکنولوژی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه
نازنین انصاری – کارشناس تکنولوژی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکب
مریم یوسف زاده – دکترای تکنولوژی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبی
مسعود لطیفی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

الکتروریسی یکی از مهمترین فرایندهای تولید نانوالیاف در سالهای اخیر است. در این فرایند میدان الکتریکی قوی بین نازل حاوی محلول پلیمری و جمعکننده اعمال میشود و جت الکتروریسی را تشکیل میدهد. جت ایجاد شده یک سریناپایداریهای خمشی را در فاصلهی الکتروریسی تحمل میکند و به دلیل حرکت نامنظم جت، نانوالیاف به طور تصادفی تشکیل لایهای را بر روی جمعکننده میدهند که به دلیل سرعت بالای جت، کنترل ناحیهی تجمع مشکل است، اما روشهایمختلفی برای کنترل جت و ناحیهی تجمع وجود دارد. یکی از عوامل کنترل ناحیهی تجمع نانوالیاف چگونگی اعمال میدانالکتریکی و میزان شدت آن است. در این تحقیق، برای کنترل جت و ناحیهی تجمع نانوالیاف الکتروریسی شده از حلقهها ودیسکهای باردار همنام با جت الکتروریسی شده استفاده شد که نتایج بهدست آمده مبین مناسب بودن استفاده از این روشها برای کنترل ناپایداری جت و کاهش ناحیهی تجمع بوده است.