سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نوابی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
نیلوفر نصیری – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله کنترل وضعیت یک میکروماهواره با رویکرد کاهش انرژی مصرفی زیرسیستم کنترل وضعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تمامی چیدمانهای امکانپذیر روی محورهای اصلی فضاپیما با استفاده از عملگرهای چرخ واکنشی و سیمپیچ مغناطیسی شبیهسازی شده و نتایج مدلسازی براساس دقت سیستم کنترل وضعیت، مصرف انرژی و توان الکتریکی مصرفی مرتب ارائه گردیده است. در نهایت براساس معیارهای انرژی، دقت و تعداد عملگرهای موردنیاز مناسبترین و نامناسبترین چیدمانها معرفی میشوند. بدین ترتیب میتوان برای هر ماهواره با توجه به محدود بودن منابع انرژی در فضا، بهترین ترکیببندی عملگرها را پیشنهاد نمود