سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسرین مجیدیان – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
روح انگیز نادری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمد خلیقی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
شهلا مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مطالعه اثر دو هورمون جیبرلین و بنزیل آدنین بر مشخصات گیاه گلدانی شیپوری رقم گل سفید Zantedeschia aethiopica cv. Childsiana نیساگ ها، قبل از کشت در محلول جیبرلین با غلظت های صفر و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۵۰۰ پی پی ام فرو برده شده و اسپری برگی گیاهان هر دو هفته یک بار تا زمان گلدهی با محلول های صفر و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۵۰۰ پی پی ام بنزیل آدنین انجام شد. بالاترین تعداد روز از کشت تا رویش، در تیمار شاهد و ۲۴ روزه اتفاق افتاد و کمترین آن هم مربوط به کاربرد همزمان محلول ۵۰۰ پی پی ام جیبرلین و ۱۰۰ پی پی ام بنزیل آدنین بود. بیشترین تعداد برگ نیز مربوط به کاربرد صفر پی پی ام جیبرلین و ۵۰۰ پی پی ام بنزیل آدنین بود.