سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه اصفهان
منوچهر خردمندنیا – عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان

چکیده:

در بسیاری از کاربردهای صنعتی، کیفیت تولید اغلب مربوط به چند مشخصه کیفیتی همبسته می باشد. در نتیجه، در سالهای اخیر نمودارهای کنترل چند متغیره توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به خصوص اخیراً کنترل توأم بردار میانگین و ماتریس کوواریانس به طور هم زمان، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نمودارهای جالب و مفید در این زمینه نمودار ترکیبی DMEWMA-MEWMD است، که توسط ژانگ و چانگ (۲۰۰۸) ارائه شده است. این نمودار، ترکیبی از دو نمودار است که اولی نسبت به تغییر در بردار میانگین حساس و نسبت به تغییر در ماتریس کوواریانس غیر حساس است و دومی نسبت به تغییر در ماتریس کوواریانس حساس و نسبت به تغییر در بردار میانگین غیر حساس می باشد. این نمودار برای داده های تکی طراحی شده که از نظر اقتصادی در صنعت بسیار با ارزش است. ما در مقاله حاضر ضمن معرفی این نمودار کنترل ، آن را روی داده های واقعی اجر نموده، از طریق شبیه سازی قابلیت های این نمودار کنترل را آشکار می سازیم.