سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی سامتی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
ابراهیم نگهداری – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

امروزه محیط زیست انسانها همواره در معرض آلودگیها وپیامدهای خارجی منفی ناشی از فعالیتهای اقتصادی بشر می باشد به طوریکه هزینه اجتماعی این پیامدها از طریق مکانیسم بازار ونظام عرضه وتقاضا قابل قیمت گذاری نمی باشد به همین دولتها وسازمانهای طرفدار محیط زیست جهت کنترل این پیامدها از سیاستهای مالیات و عوارض وابزارهای فنی و تکنولوژیکی وقانونی استفاده می نمایند . باوجود این مکانیسم های کنترلی، انحراف از سطح مطلوب این پیامدها همیشه وجود داشته و دامنه وسیع هزینه اجتماعی همواره وجود دارد ضمن اینکه ابزارهای کنترل ممکن است چندان از کارایی برخوردار نباشند این مقاله سعی می کند ضمن معرفی ابعاد این پیامدها ، مکانیسمی پیشنهاد کند که منجر به تصحیح عمکرد این کنترلها از مسیر بازار اوراق قرضه گردد. برای دستیابی به این هدف تحلیل عمده خود را برکاهش نااطمینانی جامعه از هزینه اجتماعی پیامدها درآینده استوار می کند . نتایج این تحلیل نشان می دهد با کاهش نااطمینانی ناشی از انتظارات ، می توان در بازارهای آتی ، امکان خرید وفروش اوراق قرضه را برای فعالان حوزه های مختلف که اثرات منفی زیست محیطی دارند رافراهم کرد واز این طریق هزینه اجتماعی را کاهش داد . این امر با انتشار اوراق قرضه آلودگی توسط دولت معادل با بالاترین ارزش هزینه اجتماعی بر محیط زیست و اجبار به خرید اوراق قرضه توسط عاملین پیامدهای منفی ، میسر خواهد شد. از این رهیافت راهبردی می توان افزایش کارایی وبهبود روشهای کنترل پیامدهای خارجی منفی را انتظار داشت.