سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صابری حسین آباد – گروه عمران، دانشگاه یزد، صفائیه
بهروز احمدی ندوشن –

چکیده:

یکی از روشهای کنترل نیمه فعال سازهها استفاده از میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی میباشد. این میراگرها با بکارگیری سیال مغناطیسی در یک سیستم سیلندر -پیستون، نیروهای میرایی بزرگی را میتوانند در جهت کاهش ارتعاشات سازه تولید کنند.استراتژی کنترل یکی از عوامل بسیار مهم در کارآمدی میراگر مغناطیسی است. از جمله استراتژیهای کنترلی که امروزه بدین منظور مورد استفاده قرار میگیرد استراتژی کنترل فازی است. کنترل کننده فازی با مدلسازی تقریبی از نحوه استنتاجانسانی، میتواند تصمیمی مشابه یک انسان خیره بگیرد و استراتژی کنترل هوشمندی را به وجود آورد. در تحقیق حاضر جهتافزایش کارایی کنترل کننده فازی، روشی برای بهینه سازی سیستم فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ارائه شده است. در این روش سازه مورد نظر ابتدا تحت تحریک ارتعاش پایه سیگنال وایت نویز فیلتر شده توسط سیستم کانای تاجیمیقرار گرفته و سپس پارامترهای کنترل کننده فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهینه میگردند. الگوریتم رقابت استعماری روشی در حوزه محاسبات تکاملی است که با مدلسازی ریاضی فرایند تکامل اجتماعی – سیاسی به یافتن پاسخ بهینه مسائل مختلف بهینه سازی میپردازد. جهت ارزیابی روش ارائه شده، با بهرهگیری از استراتژی های مختلف غیرفعال،لیاپانوف و نیز کنترل کننده فازی ارائه شده، از میراگر مغناطیسی برای کنترل ارتعاشات یک سازه ۳ طبقه استفاده شده است. نتایج حاصل از محاسبات عددی انجام شده، سودمندی استراتژی ارائه شده را نسبت به سایر کنترل کنندهها، آشکار میسازد