سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا کردفیروزجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی
محمدرضا دماوندیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
معصومه شایانمهر – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

باتوجه به مصرف بی رویه و روزافزون انواع افت کش ها درسواحل جنوبی دریای خزرچشم انداز مطلوبی را برای اینده شمال کشور نمی توان تصورکرد بنابراین دراین تحقیق به منظور استفاده ازمدیریت تلفیقی آفات IPM جهت کاهش مصرف آفت کشها و استفاده ازروغنهای معدنی به عنوان یک جایگزین مورد بررسی قرارگرفت تاثیر ۰/۷درصد روغن معدنی به همراه عناصر پرمصرف و کم مصرف غذایی شیمیایی و ابیاری منظم فقط کود شیمیایی با شاهد برای کنترل مینوز مرکبات با یکدیگر مقایسه شدند ازطرح کاملا تصادفی با ۳تکرار برای هرتکرار شامل ۱۰درخت جهت مقایسه تیمارها استفاده شد تعدادجوانه های سالم و خسارت دیده توسط P.citrella درابتدا و انتهای فصل رشد براورد شد جدول انالیز واریانس بین تیمارها بیانگر این بود که بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد.