سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین توسلی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد،گروه مهندسی متالورژی و موا
نجیبه طلوع فرخ – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد،گروه مهندسی متالورژی و موا
جلیل وحدتی خاکی – استاد،گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
مریم بیهقی – دانشجوی دکتری متالورژی و مواد،گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده

چکیده:

در تحقیق حاضر از روش سانتریفوژ برای بررسی و ارزیابی نحوه کنترل گرادیان ترکیبی در مخلوطی از آلومینا و زغال و نیز آلومینا و گرافیت بهره گرفته شد. هدف از استفاده از زغا ل و گرافیت ایجاد تضاد رنگی شدید با آلومینا جهت پردازش تصویر بوده است. در نتیجه تعمیم نتایج برای حالت زینترشده نمونهها و تخمین الگوی توزیع تخلخل در نبود گرافیت و زغال میسر میشود. با آنالیز تصاویر به دست آمده از مقاطع نمونههای ساخته شده، توسط نرم افزار CLEMEX ، توزیع و درصد فراوانی هر فاز تعیین گردید. نتایج ارزیابی های کمی و کیفی توسط نرم افزار نشان داد که میزان، اندازه و الگوی گرادیان فازها به نوع دستگاه سانتریفوژ، سرعت و زاویه دوران، نسبت پودرها در مخلوط و اندازه ذرات زغال بستگی دارد . با کنترل پارامترهای مؤثر بر فرایند، نمونه هایی با الگوهای مورد نظر و متفاوت از تخلخل قابل تولید خواهد بود.