سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران خسرویان کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدکمال الدین نیکروش – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حیدرعلی طالبی – استادیار

چکیده:

این مقاله روش هوشمندی را برای حل مساله بهینه سازی مربوط به پایداری قوی H2 درسیستم های چندورودی چندخروجی ارایه میکند تکنیک مورد بحث به جستجوی ماتریس انتقال پایداری با نرم محدود Q دربین کنترل کننده هیا زیربهینه H2 می پردازد و به همین دلیل به کنترل کننده پایداری منجر می گردد کلیه Q های با نرم محدود برای مسائلی ازمرتبه ثابت و نیزدرارتباط با پایدارسازی قوی H2 پارامتریزه می شود و آنگاه به یک مساله بهینه سازی غیرخطی با محدودیت تبدیل می گردد درادامه برای دست یافتن به پاسخ بهینه روشهای مختلف مبتنی براستراتژیهای تکاملی با یکدیگر مقایسه می شوند و درانتها یک روش تلفیقی به منظور بهینه سازی توابع معیار پیوسته مشتق پذیرو با محدودیت ارایه می گردد.