سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم زمانی پدرام – دانشجوی دکتری، صنعتی شریف، مکانیک، تهران، ایران
امیر مبرهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، صنعتی خواجه نصیر، کامپیوتر، تهران، ایران
مهدی علیاری شوره دلی – استادیار، صنعتی خواجه نصیر، برق- کنترل، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله قصد بر آن است تا با یک دیدگاه ترکیبی از کنترل کلاسیک و هوشمند، کنترلکنندهای مناسب طراحی شود تابتوان به مطلوب مورد نظر در سیستم مفصل انعطافپذیر دست یافت. کنترلکنندهی مورد بحث در این مقاله عبارت است از فازی-بازگشت به عقب. روش کنترلی مذکور میتواند برای هر سیستم غیرخطی مورد استفاده قرار بگیرند. همزمانسازی یک سیستم مکانیکی با یک سیستم آشوبی و استفاده از خصوصیات آشوب از جمله پایداری جامع و ایجاد دادههای غنی از جمله نوآوریهای اینمقاله میباشد. بدین ترتیب که همواره یکی از متغیرهای حالت سیستم با یک سیستم آشوبی همزمان میشود و متغیر دیگر روی مسیرمعلوم حرکت مینماید. برقرار نمودن دو خواستهی فوق در حد مطلوب توسط یک ورودی از جملهی مسائل چالش برانگیز در علم کنترل میباشد. کنترلکنندههای ترکیبی یکی از ابزارهای مناسبی میباشند که در حل اینگونه از مسائل مفید واقع میشوند.همزمانسازی یک متغیر با یک سیستم آشوب یا به عبارتی ضدکنترل آشوب سبب میشود تا این متغیر حالت همواره در یک دامنهکراندار قرار بگیرد و از طرفی دادههای غنی حاوی فرکانسهای متنوع، وارد سیستم میشوند که مناسب برای شناسایی پارامترهاینامعلوم سیستم میباشند. است