سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد منفرد – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
سیدمحسن صدر – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ) شرکت برق منطق
حسن رستگار – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
حسین مددی کجاآبادی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، ایران

چکیده:

این مقاله یک استراتژی جدی د مبتن ی بر مدل به منظور کنترل مستقیم توان(DPC)1 مبدل های مدولاسیون عرض پالس(PWM)2 سه فاز معرفی می نماید . در مقاله دیگری نویسندگان، این روش مبتنی بر مدل را برای کنترل مستقیم توان مبدلPWM) که از طریق فیلتر خروجی سلفی به (L شبکه متصل شده است را ارائه نموده اند. در این مقاله، بوسیله یک شیوه مشابه، روش کنترل مستقیم توان پیشنهادی برای مبدلهای سه فاز با فیلتر خروجیLCL اصلاح شده است . استفاده از فیلترLCL به لحاظ بهبود L بجای فیلتر ساده کیفیت توان، اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. درواقع، استفاده از فیلتر مرتبه سوم،LCLکاهش اعوجاج هارمونیکی درفرکانسهای کلیدزنی پائینتر را میسر می سازد که امتیاز قا بل توجهی در کاربردهای توان بالا با مقادیر اندوکتانس کل کوچکتر می باشد. عملکرد سیستم پیشنهادی به وسیله نتایج شبیه سازی تایید شده است.