سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا خوشنویسان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین مقاله کنترل فعال ارتعاش سازه های بلند با استفاده از لایه های پیزوالکتریک مورد بررسی قرارگرفته است لایه های پیزوالکتریک دردو انتهای ستونهای برخی ازطبقات به عنوان سنسورحسگر و محرک نصب شده اند دراین تحقیق جهت کنترل فعال از کنترلرفازی استفاده شده است سازه بلند بصورت یک تیر طره مدل و با استفاده از آن تاثیر شدت میدان الکتریکی و محل قرارگیری لایه های پیزوالکتریک درشدت کاهش دامنه ارتعاشات بررسی شده است نتایج بدست آمده حاکی ازعملکرد مطلوب کنترلر فازی درکاهش ارتعاشات سازه می باشد.