سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران نصرت الهی – مرکز تحقیقات فضایی، تهران، ایران
سعید شکرالهی –
علی عباس آبادعرب – مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک ، لویزان-خیابان شهید شعبانلو،

چکیده:

یکی از مسایل مهم در طراحی ماهوارههای کوچک بررسی اثرات مختلف بارهای استاتیکی و دینامیکی بر روی سازه میباشد.این بارها از طریق پرتابگر هنگام پرتاب و در زمان جدایش به سازه اعمال میشوند. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی پرتابگرها اینبارها میتوانند منجر به آسیب رساندن جدی به سازه و اجزای حساس داخلی ماهواره (نظیر سیستمهای تصویربرداری) و همچنین موجب کارکرد غیر دقیق و عدم موفقیت ماهوارهها در انجام ماموریت مورد نظر میشود. برای حل مشکل فوق، استفاده از یک سیستم مناسب ایزوله کننده ارتعاشات در سازهرابطInterface) بین ماهوارهبر و ماهواره ضروری به نظر میرسد. از روشهای مطمئن ایزوله [ کردن و کنترل ارتعاشات، استفاده از روشهای کنترل فعال ارتعاشات میباشد.[ ۱و ۲ در این تحقیق ابتدا به بررسی سیستم دینامیکی ماهوارهبر (با الگو برداری از ماهوارهبرهای داخلی) و استخراج معادلات حرکتو همچنین محاسبه مقادیر ارتعاشات وارده به ماهواره هنگام پرتاب پرداخته شده است. سپس یک سیستم کنترلفعال پیشنهادی جهتکاهش ارتعاشات کلی ماهوارهبر معرفی و به بررسی و تحلیل ارائه نتایج عددی در مقابل ارتعاشات وارد شده به آن پرداخته شده است. همچنین یک رینگ به عنوان ایزولهکننده غیرفعال مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم کنترل فعال، ارتعاشات با فرکانسهای پایینتراز ۷۰ هرتز و ایزولاتور غیر فعال ارتعاشات با فرکانس بالاتر از ۷۰ هرتز را کنترل خواهند کرد. نتایج حاصل مشخص میکند که استفادهاز این روش باعث کاهش شدید دامنه ارتعاشات انتقالی و افزایش قابلیت اطمینان در پرتاب ماهواره خواهد شد. همچنین میتوان از تجهیزات حساستر در ماموریت استفاده نمود. کاهش وزن سازه به علت بهکارگیری مواد با استحکام پایینتر از دیگر مزایای استفاده از این روش بوده و در نتیجه میتوان تجهیزات با وزن بیشتری را در ماهواره استفاده نمود