سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد میران بیگی – دانشجوی دکتری مهندسی کنترل ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه

چکیده:

در کاربردهای مقیاس بزرگ مانند نیروگاه، گاها ضروری است که نظری ههای کنترلی غیرمتمرکز باشند، بدین معنی که ورود یهای کنترل محلی با استفاده از انداز هگیر یهای محلی و مد لهای مرتبه کاهش یافته از دینامی کهای محلی محاسبهم یشوند. مزیت اصلی کنترل غیرمتمرکز کاهش بار محاسباتی و پیچیدگی محاسباتی است، چرا که برای سیست مهای مقیاس بزرگ ، محاسبه آنلاین ورودی ابعاد بالا بسیار پیچیده و غیرعملی به نظر م یرسد. در این مقاله با توجه به بزرگ بودن مقیاس سیست مهای قدرت، از کنتر لکننده مبتنی بر افق و پی شبین، موسوم به کنترل افق جلوروندهRHC) برای کنترل فرکانس بار در یک سیستم قدرت دو محیطه، با درنظرگرفتن تغییرات مداوم اغتشاش بار ( مبین وجود نامعینی در سیستم) استفاده م یشود که پاسخ مناسبی را در نتایج شبی هسازی از خود نشان م یدهد. در این سیستم قدرت شبکه اتصال حالت تبادلی کامل دارد و اجازهمی دهد که گره ها در حین حل مسئله خود تبادل اطلاعات کنند. کنترل افق جلورونده در دو حالت متمرکز و غیرمتمرکز با سیستم بکار گرفته شده و مقایسه م یشوند