سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهلا مظفری – دکتر دانشگاه پیام نور تهران
عزیز حبیبی خامنه – کارشناسی ارشد شرکت سیمان تهران
طاهره رحیمی – کارشناسی ارشد شرکت سیمان تهران
سعید عبداله – کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

امروز در جهان کاهش ذخایر پرعیار معدنی و افزایش هزینهها، صنایع معدنی را با مشکلات زیادی مواجه ساختهاست. هرچه زمان جلوتر میرود، استفاده بهینه و حفظ منابع طبیعی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به آنالیز های انجامشده،مواد اولیه سیمان دارای حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سیلیس است که در فضاهای بی شکل بهصورت کوارتز کالسیدونی متبلور شدهاند و اندازه های مختلف دارند. همچنین رگههای کربناتی نیز در آن مشاهدهمی شود که در آنها کلسیت شفاف متبلورشدهاست. در این تحقیق با استفاده ازمطالعات بهعمل آمده به روش فلوتاسیون، روشی مناسب وکاربردی برای سیلیس-زدایی ازسنگ معدن آهک که بهعنوان ماده اولیه کارخانه سیمان مصرف میشود پیشنهاد و آزمایشات مربوط به آن انجام شدهاست. نوع کلکتور، تنظیمکننده، فعالساز، بازدارنده و کفساز بهینه شد. برای آنالیز عنصری ومطالعات فازی سنگمعدن درمواد اولیه و مواد بهدست آمده از دستگاه فلوئورسانس اشعه ایکس استفاده شد. مطالعات میکروسکوپی بر روی سطوح صیقلی با تهیه تیغه های نازک ازمقاطع ودانه بندی های مختلف نمونه های موردآزمایش قرارگرفته ، درحین کارموردارزیابی قرارگرفت