سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر ملائک – استاد دانشگاه صنعتی شریف
سیدامین باقرزاده شهری – کارشناس ارشد هوافضا،

چکیده:

مقالهی حاضر به مطالعهی یک روش فازی برای کنترل پرواز دستهجمعی نزدیک هواپیماهای تجاری میپردازد. هدف این کنترل فازی، دنبال کردن و حفظ موقعیت مطلوب پرندهی پیرو نسبت به پرندهی پیشرو در فضای سه- بعدی، به منظور بهرهگیری از مزایای آیرودینامیکی پرواز دستهجمعی نزدیک است. مزیت اصلی استفاده از منطق فازی در کنترل پرواز دستهجمعی قابلیت تطابق بالای آن در حضور عدم قطعیتها و اغتشاشات ناشی از گردابههای خروجی از هواپیمای پیشرو و نیز سادگی تعمیم آن به پرواز دستهجمعی برای انواع هواپیماهاست. در این مقاله نشان داده شده است که الگوریتم فازی یادشده میتواند کنترل لازم برای حفظ پرواز دستهجمعی پایدار را در سه راستای طول، عرض و ارتفاع، علیرغم وجود گردابهها و عدم قطعیتهای دینامیکی ایجاد کند. این مطالعه، کارایی روش ارائه شده به صورت تئوری را با استفاده از شبیهسازی تصدیق مینماید