سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمشید نظری عالم – کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان الشت-ر استان لرستان
حسن محمد علیزاده – عضو هیت علمی دانشگاه تهران- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کر – ج گروه زر
حمید رحیمیان مشهدی – عضو هیت علمی دانشگاه تهران- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کر – ج گروه زر

چکیده:

از مشکل سازترین علف های هرز زراعت چغندرقند در شهرستان الشتر استان لرستان علف هرز عروسک پشت پرده یکساله می باشد که هرساله علفکش های زیادی برای کنترل آن مصرف می شود. از اینرو تحقیقی روی کنترل غیرشیمیایی آن در جهت کاهش مصرف سموم در منطقه الشتر انجام شد. بدین منظور الگوی جوانه زنی این علف هرز به منظور تعیین بهترین زمان کاشت محصول و همچنین اثر سه محصول چغندرقند، گندم و یونجه بر کنترل و رشد این علف هرز موردمقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کشت چغندرقند رویش علف هرز عروسک پشت پرده یکساله از هفته اول اردیبهشت ماه شروع و تا اواخر تیر ادامه داشت و ۴۵ درصد جوانه زنی در نیمه اول اردیبهشت و بیش از ۷۰ درصد جوانه زنی در این ماه رخ داد و همچنین نتایج نشان داد که بهترین کاشت محصولات تابستانه به منظور کنترل این علف هرز نیمه دوم اردیبهشت ماه می باشد. این علف هرز در مزارع گندم از اول خرداد ماه شروع به جوانه زنی ( ۳۰ درصد) کرد و تا نیمه اول شهریور ماه ( ۴۵ درصد) ادامه داشت، بنابراین آبیاری و انجام شخم پس از برداشت گندم جهت کنترل این علف هرز درمزارع چغندرقند بسیار مهم می باشد. این علف هرز در مزارع گندم و یونجه دارای رشد بسیار بطئی بود و از طریق کاشتاین دو محصول علاوه بر کاهش مصرف سموم و افزایش پایداری و سلامت محصول، تراکم این علف هرز را در طی چند سال در مزراع کاهش داد.