سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد پالیزوان زند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
فرهاد صالحی راد – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
آرمان حسین اسکندانی –
ابوالفضل استوار زیجردی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نحوه مدلسازی سازه یکدرجه و چنددرجه آزادی همراه با میراگر جرمی تنظیم شونده پرداخته خواهد شد درقسمت اول مشخصات سیستم سازه ای معرفی خواهد شد و درقسمت دوم معادلات حرکت سازه تعیین و درفضای حالت حل خواهد شد پس از بدست آوردن معادلات حالت به مدلسازی کامپیوتری برای حل عددی معادلات دیفرانسیل حاکم برمدل می پردازیم به این منظور محیط نرم افزار MATLAB و استفاده از جعبه ابزارهای فرعی آن برا یمدلسازی مناسب دیده شد SIMULINK یکی از پرکاربردترین جعبه ابزارهای MATLAB برای مدلسازی ریاضی سیستمهایدینامیکی می باشد درجعبه ابزار SIMULINK این امکان وجود دارد که از رابطه های بسیار ساده ورودی ها و خروجیهای مختلف با توجه به محیط گرافیکی بسیار ساده آن مدل شود و امکان خطا درمدلسازی حداقل شود درجعبه ابزار SIMULINK مدل ریاضی ساده با توجه به معادلات حالت و ماتریسهای A,B,C,D مدلسازی می شود.