سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید امانی – دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه دولتی ارمنستان
مسعود لطیفیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور و کارشناسان
محمدامین مکوندی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور و کارشناسان
رضا گلاب قدکساز – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور و کارشناسان

چکیده:

به منظور کنترل علفهای هرزWeeds) نخلستان خرما آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۸ تیمار از سال۸۸-۸۶ در نخلستان مادری موسسه تحقیقات خرما و میوههای گرمسیری که آلودگی شدید به علف های هرز داشت، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، شخم پای سایه انداز نخل با بیل به عمق ۳۰ سانتیمتر در طول فصل رشد و قبل از گلدهی، مالچ پاشی سطح سایه انداز نخل با بقایای برگ نخل خرما، مالچ پاشی سطح سایه انداز نخل با بقایای کاه و کلش گندم، شخم با بیل+ پوشش پلاستیکی سیاه، کاشت یونجه در سطح سایه انداز نخل، کاشت سورگوم در سطح سایه انداز نخل و سمپاشی سایه انداز نخل با علف کش رانداپ(گلایفوزیت) بودند. نتایج نشان داد که تعداد علفهای هرز در کلیه تیمارها به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش داشت. کاربرد پوشش پلاستیکی، علفکش رانداپ و شخم کنترل مناسبتری نسبت به سایر تیمارها نشان دادند. در بین تیمارهای مالچ، پوشش پلاستیکی بهتر از سایر مالچها عمل کرد ولی پوشش کاه و کلش گندم نتیجه رضایت بخشی در بر نداشت