سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس سعدی – دانشجوی کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلا
شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مرتضی امیدبخش –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان کنترل علف هرز سوروف Echinochloa clonum) در تلفیق با علف کش های نیکوسولفورون و آترازین + آلاکلر در ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی انجام گرفت. این طرح بصورت کرت های خرده شده در قالب بلوک های کاملاً تصادفی در چهار تکرار در محل کشت و صنعت شهید بهشتی در شهرستان دزفول در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. در این تحقیق فاکتور اصلی دور آبیاری در سه دور (دور آبیاری اول، دور آبیاری دوم و دور آبیاری سوم) و فاکتورهای فرعی شامل شاهد آلوده به علف هرز، شاهد عاری از علف هرز، آترازین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار + آلاکلر به میزان ۴ لیتر در هکتار و نیکوسولفورون به میزان ۲ لیتر در هکتار تعیین شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دور آبیاری، تیمارهای علف کش و اثرات متقابل دور آبیاری و علف کش بر تراکم، وزن خشک، ارتفاع و تعداد پنجه علف هرز در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد. اثرات متقابل دور آبیاری اول در تلفیق با علف کش نیکوسولفورون مناسب ترین ترکیب در کاهش تراکم ( ۹۵ درصد)، وزن خشک ( ۹۸ درصد) ارتفاع ( ۸۵ درصد) و تعداد پنجه ( ۸۹ درصد) علف هرز سوروف در میان تیمارهای مورد بررسی بوده است. همچنین تیمار مذکور در دور آبیاری اول توانست عملکرد اقتصادی ذرت را به میزان ۶۳ درصد نسبت به شاهد آلوده به علف هرز افزایش دهد.