سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رشنو – کارشناس ارشد زراعت
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

مصرف علف کشهای اختصاصی هرمحصول ضمن کاهش هزینه تولید و خسارت کمتر به محیط زیست کنترل موثری برعلفهای هرز دارد ره بمنظور بررسی اثروجین کامل درمقایسه با علف کش اکوئیپ درراستای اهداف کشاورزی پایدار به منظور کاهش مصرف علف کش درذرت دانه ای ازمایشی درسال زراعی ۸۹ درشهرستان پلدختر اجرا شد تیمارهای مورد مطالعه شامل وجین کامل علف کش اکوئیپ به میزان ۲ لیتر درهکتار و عدم وجین و دو رقم ذرت جتا و ۷۰۴ بود نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که مصرف اکوئیپ موجب افزایش معنی داری درصفات قطرساقه وزن هزاردانه و عملکرد بیولوژیک نسبت به عدم وجین شد.