سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، گرایش کنترل و مکانیک پرواز،
فریبرز ثقفی – دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن شده تا کنترل آرایش پروازی را برای چندین ماهواره تحت روشی به نام ساختار مجازیVirtual Structure صورت دهیم. درابتدا الگوریتم مورد نظر را در فضای مرجع بدون هیچ گرادیان جاذبی پیاده کردهایم و در ادامه همین الگوریتم را برای دستهای از ماهوارهها که درون مداری دایروی حول زمین در گردش هستند توسعه دادهایم. سپس برای عدم برخورد ماهوارهها با یکدیگر کنترلکننده دیگری به سیستم اضافه کردهایم. و در نهایت این سیستم کنترلی را بر روی میکروماهوارههایی تحت عنوان اسفیرزSPHERES) با درنظر گرفتن محدودیت عملگرهای کنترلی آنها پیادهسازی کردهایم.