سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
حامد فرهادی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات همدان
آژنگ جاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور مدیریت شیمیایی علفهای هرز درکشت بدون خاک وریز نخود آزمایشی درقالب طرح کرتهای خردشده با ۸تیمار و ۴تکرار انجام شد تیمارهای اصلی شامل کشت مستقیمنخود بدون شخم و باحضور بقایای گندم و کشت عرف منطقه شخم و بدون بقایای گندم بودند کرتهای فرعی شامل سمپاشی با علفکش پیریدیت لنتاگران علفکش سنکور متریبیوزین وجین دستی علفهای هرز و شاهد با علف هرز بود نتایج نشان داد تیمارهای بدون شخم که درآنها بقایای گندم باقیمانده است درمقایسه با تیمارهای شخم خورده فاقد بقایای گندم درتیمارهای مشابه علفکش ازعملکرد بالاتری برخوردار شدند تیمار بدون شخم با کاربرد علفکش پیریدیت درمقایسه با تیمار شاهد آزمایش ۵/۹ و درمقایسه با تیمار مشابه درکشت با شخم ۲/۵درصد باعث افزایش عملکرد شد علیرغم تاثیر بهتر علفکش سنکور درکنترل علفهای هرز بهترین تیمار را میتوان درکشت مستقیم نخود کاربرد علفکش پیریدیت معرفی نمود که بیشترین عملکرد را پس از تیماروجین دستی داشت