سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیام معاونی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، شهر قدس
نرگس مصباح الهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، نراق.

چکیده:

به منظور تعیین علفکش مناسب کنترل یولاف وحشی در مزرعه جو و دز مناسب آن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال ۱۳۸۸ بصورت آزمایشات فاکتوریل و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. علفکش های مورد بررسی شامل آسرت، پوما سوپر، ایلوکسان و تاپیک بود که هر کدام در دزهای توصیه شده، توصیه شده %۲۵ ، توصیه شده+ ۵۰ % و توصیه شده- ۲۵ % استفاده شدند. نتایج این بررسی نشان داد که بالاترین عملکرد دانه در دو تیمار + علف کش پوما سوپر و ایلوکسان بدست می آید . با توجه به اینکه عملکرد دانه جو در تیمار علف کش تاپیک از کمترین میزان برخوردار بود، نمی توان علف کش تاپپک را به عنوان علفکش مناسب مزرعه جو توصیه کرد. از طرف دیگر اگرچه علف کش های پوماسوپر و ایلوکسان بالاترین عملکرد دانه را موجب شدند، ولی در کنترل علف هرز یولاف وحشی کارآئی لازم را نداشتند.