سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور علیزاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در این مقاله یکروشکنترل فازی برای جلوگیری از کاویتاسیون در حین عبور سیال از یکشیر پروانهای و با شرط ثابتماندن دبی عبوری از شیر ارائه میدهد. کنترلر فازی سرعت پمپ و موقعیت دیسک شیر را دائما به یکدیگر مرتبط میسازد ودر این صورت میتوان از کاویتاسیون دوری کرد. سیال کاری آب می باشد. منحنی مشخصه کاویتاسیون شیر پروانهای با قطر۱۰۰mm در زوایای مختلفبازشدگی با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدستآمده است.هفتمرحله تکاملی پدیده کاویتاسیون در شیر پروانه ای شناسایی گردیده است.تمامی این حالات توسط اندازه گیری پارامترهای فیزیکی افت فشار،موقعیت دیسکو سطح نویز در دبی های مختلفعبوری از شیردر یکتاسیسات آزمایشگاهی بدستآمده است. شبیه سازی عددی توسط نرم افزار متلبسیمولینکانجام گرفته استو نتایج شبیهسازی ترسیم گردیده است