سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بهادرنژاد – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

مجموعه عملکردهایی که به منظور تثبیت آبراه درامتداد یک مسیر معین با مقطع عرضی مشخص برای تحقق یک یا چندمورد ازاهداف خاصل صورت می پذیرد را ساماندهی رودخانه گویند روخانه نکارود چون یک رودخانه سیلابی می باشد و سیل سال ۱۳۷۸ آن باعث ایجادآوردن خسارت مالی و جانی فراوانی شدهاست بنابراین می بایست برا یکنترل سیلاب آنچاره ای اندیشید دراین مقاله ابتدا نقشه های توپوگرافی رودخانه نکارود از سازمان آب منطقه ای استان مازندران تهیه شده و مقاطع وارد نرم افزار HEC-RAS و تحلیل آن براساس دبی های با دوره بازگشت ۱۰۰و۵۰و۲۵و۱۰و۲و۵۰۰ ساله انجام گرفته و با توجه به شرایط منطقه براساس سیلاب با دوره بازگشت ۵۰ساله و کنترل آن براساس سیلاب ۱۰۰ ساله ناحیه های ساماندهی یا ایجاد دیوار سیل بند و خاکریزها مشخص و طراحی شده اند.