سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زاهدی عبدالهادی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، آزمایشگاه پژوهشی
مجید حسین پور –
علی یزدیان ورجانی –
مصطفی محمدیان –

چکیده:

اخیراً مبدل نهسوئیچه به عنوان جایگزینی برای اینورترهای پشت به پشت ارائه شده است. در این مقاله کنترل حداکثر توان سیستم توربین بادی و ژنراتور القایی متصل به شبکه با استفاده از مبدل نهسوئیچه مورد بررسی قرار گرفته است. بکارگیری مبدل نهسوئیچه به جای مبدل پشت به پشت مزایای مختلفی از جمله کاهشهزینه و کاهشحجم را دارا میباشد. جریانهای ماشین به روش کنترل برداری غیرمستقیم کنترل میشوند. با این روش، پایانه سمت ژنراتور، حداکثر تحریک (شار فاصله هوایی) را با جریان محورdماشین و گشتاور ژنراتور را با جریان محور qماشین کنترل میکند. سرعت ژنراتور القایی بر اساس تغییرات سرعت باد با تنظیم نسبت سرعت نوکTSR)به منظورتولید حداکثر توان خروجی کنترل میشود. در پایانه سمت شبکه با روشکنترلیPQولتاژ لینکdcو توان اکتیو تزریقی با جریان محورd و توان راکتیو تزریقی با جریان محور تنظیم میکند. نتایج شبیهسازی درستی روش پیشنهادی را نشان میدهد