سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسترن واثق – دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات استفاده از فیدبک تاخیری توسعه یافته، عدم وجود یک مدل حلقه بسته برای سیستم است. در این مقاله معادله سیستم حلقه بسته تحت فیدبک تاخیری توسعه یافته بدست میآید و نشان داده می شود که سیستم حلقه بسته از نوع تاخیریneutral است. سپس برای سیستم خطی سازی شده حول نقطه تعادل، با کمک نامساوی های خطی ماتریسی، شرایط پایداری نقاط تعادل بدست می آید. بااعمال روش ارائه شده روی سیستمTesi-Genessio چگونگی عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد و صحت نتایج بدست آمده تائید م یگردد