سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد معدن زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی عابدینی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد رادان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله یک روش کنترلی موتور سنکرون مغناطیس دائم با آهنربای داخلی ۱ ارائه میشود. این روش از تئوری کنترلی فیدبک حالت بهره میبرد. ماتریس بهره کنترلر با استفاده از روش کنترل بهینه بدست میآید. معادله حالت غیرخطی IPMSM با استفاده از روش خطی سازیفیدبک ۲ که مبتنیبر تئوری دیفرانسیل هندسی ۳ است خطی میشود. این روش کنترلیIPMSM را با استفاده از استراتژی کنترلی ماکزیمم گشتاور بر آمپر ۴ درناحیه عملکردی گشتاور ثابت و استراتژی کنترلی مبتنی بر تعقیب محدودیت ولتاژ ۵ در ناحیه عملکردی تضعیف میدان کنترل میکند. یک تخمینگر گشتاور بار استفادهمیشود، مقدار بدست آمده در جریان خطی سازی بکار گرفته میشود. در نهایت، شبیه سازی با استفاده از نرمافزارMATLAB/SIMULINKبرای تایید تاثیر و درستی روش کنترلی انجام میشود